Pozícia Európskeho parlamentu - TC2-COD(2008)0192Pozícia Európskeho parlamentu
TC2-COD(2008)0192

***II
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v druhom čítaní 18. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS
(EP-PE_TC2-COD(2008)0192)

18.5.2010

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: