Pozícia Európskeho parlamentu - TC2-COD(2010)0253Pozícia Európskeho parlamentu
TC2-COD(2010)0253

***II
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v druhom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)
(EP-PE_TC2-COD(2010)0253)

3.7.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: