Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2007)392057Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2007)392057

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την περιφερειακή πολιτική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου
(2007/2101(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Leopold Józef Rutowicz

19.10.2007

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: