Advies - TRAN_AD(2012)480799Advies
TRAN_AD(2012)480799

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"
(COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Rapporteur voor advies: Jaromír Kohlíček

8.6.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: