Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2013)504125Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2013)504125

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: