Advies - TRAN_AD(2013)504125Advies
TRAN_AD(2013)504125

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Rapporteur voor advies: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: