OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: