AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Raportor pentru aviz: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: