Stanovisko - TRAN_AD(2013)504125Stanovisko
TRAN_AD(2013)504125

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch
(COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gilles Pargneaux

31.5.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: