Stanovisko - TRAN_AD(2020)642920Stanovisko
TRAN_AD(2020)642920

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018
(2019/2081(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Grapini

22.1.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: