Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2020)642922Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2020)642922

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2018
(2019/2100(DEC))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Grapini

22.1.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: