Stanovisko - TRAN_AD(2020)642922Stanovisko
TRAN_AD(2020)642922

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018
(2019/2100(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Grapini

22.1.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: