OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Prawnej
w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych
(2020/2013(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: