Yttrande - TRAN_AD(2020)646912Yttrande
TRAN_AD(2020)646912

YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för rättsliga frågor
över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området
(2020/2013(INI))
Föredragande av yttrande: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: