Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2020)648605Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2020)648605

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
(2020/2015(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Andor Deli

13.7.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: