Nuomonė - TRAN_AD(2020)648605Nuomonė
TRAN_AD(2020)648605

NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
(2020/2015(INI))
Nuomonės referentas: Andor Deli

13.7.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: