Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2022)699183Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2022)699183

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2020
(2021/2134(DEC))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Gheorghe Falcă

17.1.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: