Nuomonė - TRAN_AD(2022)699183Nuomonė
TRAN_AD(2022)699183

NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2021/2134(DEC))
Nuomonės referentas: Gheorghe Falcă

17.1.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: