Становище - TRAN_AD(2022)704623Становище
TRAN_AD(2022)704623

СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Докладчик по становище: Лейла Шайби

2.5.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: