Γνωμοδότηση - TRAN_AD(2022)704623Γνωμοδότηση
TRAN_AD(2022)704623

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Leila Chaibi

2.5.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: