Advies - TRAN_AD(2022)704623Advies
TRAN_AD(2022)704623

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Rapporteur voor advies: Leila Chaibi

2.5.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: