OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Leila Chaibi

2.5.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: