AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Raportoare pentru aviz: Leila Chaibi

2.5.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: