Stanovisko - TRAN_AD(2022)704623Stanovisko
TRAN_AD(2022)704623

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Leila Chaibi

2.5.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: