Изменения - TRAN_AM(2011)460939Изменения
TRAN_AM(2011)460939

ИЗМЕНЕНИЯ
29 - 103
Проектопрепоръка за второ четене
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
Позиция на Съвета - акт за изменение
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: