Amendementen - TRAN_AM(2011)460939Amendementen
TRAN_AM(2011)460939

AMENDEMENTEN
29 - 103
Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
Standpunt van de Raad - wijzigingsbesluit
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: