Poprawki - TRAN_AM(2011)460939Poprawki
TRAN_AM(2011)460939

POPRAWKI
29 - 103
Projekt zalecenia do drugiego czytania
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
Stanowisko Rady - akt zmieniający
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: