Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - TRAN_AM(2011)460939Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
TRAN_AM(2011)460939

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
29 - 103
Návrh odporúčania do druhého čítania
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures100k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami
Spoločná pozícia Rady - pozmeňujúci akt
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: