Ändringsförslag - TRAN_AM(2011)460939Ändringsförslag
TRAN_AM(2011)460939

ÄNDRINGSFÖRSLAG
29 - 103
Förslag till andrabehandlingsrekommendation
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
Ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ("Eurovinjett")
Rådets ståndpunkt - ändringsakt
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: