Τροπολογίες - TRAN_AM(2015)560840Τροπολογίες
TRAN_AM(2015)560840

Σχέδιο έκθεσης
Isabella De Monte
(PE557.222v01-00)
σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη
(2014/2241(INI))

25.6.2015

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: