PDF 191kWORD 1333k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2020)0120_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–17.15 ч.

Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Йозеф Антал“ (6Q2)

20 януари 2020 г., 15.00–17.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         6 ноември 2019 г. PV – PE643.189v01-00

         3 декември 2019 г. PV – PE644.895v01-00

3. Съобщения на председателя

* * *

4. Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Докладчик по становище:

 

Свен Шулце (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Водеща:

 

ENVI* –

Естер де Ланге (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Подпомагащи:

 

IMCO*, TRAN

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 12.00 ч.

5. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00470

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

 

         Разглеждане на измененията

6. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00472

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

 

         Разглеждане на измененията

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

TRAN/9/01039

 

Докладчик по становище:

 

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

 

         Разглеждане на измененията

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

TRAN/9/00848

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         Разглеждане на измененията

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

TRAN/9/00846

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         Разглеждане на измененията

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

TRAN/9/00838

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

 

         Разглеждане на измененията

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Сигурност на въздухоплаването (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

 

         Разглеждане на измененията

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         Разглеждане на измененията

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“)

TRAN/9/00776

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         Разглеждане на измененията

14. Размяна на мнения с Матю Болдуин, европейски координатор по въпросите на пътната безопасност

* * *

21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

15. Пощенските услуги в ЕС – представяне на проучване

Представяне на програмата на председателството на Съвета

16. Посещение от
– хърватския министър Йосип Билавер, Министерство по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата
– хърватския министър Франо Матушич, Министерство на туризма

21 януари 2020 г., 14.30–15.30 ч.

17. Размяна на мнения с европейските координатори за коридорите TEN-T:
– Курт Бодевих, Морски магистрали
– Матиас Рюте, Европейска система за управление на железопътното движение

21 януари 2020 г., 15.30–16.15 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

18. Електронна информация за товарни превози

TRAN/9/01274

 

Докладчик:

 

Андор Дели (PPE)

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

19. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

TRAN/9/01264

 

Докладчик:

 

Катержина Конечна (GUE/NGL)

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

20. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

TRAN/9/01263

 

Докладчик:

 

Хена Виркунен (PPE)

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

21. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

TRAN/9/01265

 

Докладчик:

 

Исмаил Ертуг (S&D)

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

22. Изменение на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и Мароко с оглед на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

TRAN/9/00014

 

Докладчик:

 

Свен Шулце (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на доклад

23. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00470

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на доклад

24. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00472

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на доклад

25. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (Renew)

 

 

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо

26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

TRAN/9/01039

 

Докладчик по становище:

 

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на становище

27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

TRAN/9/00848

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

TRAN/9/00846

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

TRAN/9/00838

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Сигурност на въздухоплаването (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“)

TRAN/9/00776

 

Докладчик по становище:

 

Мария Грапини (S&D)

 

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

21 януари 2020 г., 16.15–17.00 ч.

33. Размяна на мнения с докладчика на комисията BUDG Пиер Ларутюру относно бюджета за 2021 г.

34. Разни въпроси

35. Следващи заседания

         19-20 февруари 2020 г. (Брюксел)

* * *

21 януари 2020 г., 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

36. Заседание на координаторите

вж. отделен проект на дневен ред

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност