PDF 188kWORD 372k

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2020)0120_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00–17.15

Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–17.00 och kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

20 januari 2020 kl. 15.00–17.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         6 november 2019 PV – PE643.189v01-00

         3 december 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

* * *

4. Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Sven Schulze (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Rådgivande utskott:

 

IMCO*, TRAN

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2020 kl. 12.00

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00470

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00472

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

7. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

TRAN/9/01039

 

Föredragande av yttrande:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

8. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

TRAN/9/00848

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

9. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

TRAN/9/00846

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

10. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

TRAN/9/00838

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

11. Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget - flygledningstjänsten (Sesar)

TRAN/9/00779

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

12. Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail

TRAN/9/00764

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

13. Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (Clean Sky)

TRAN/9/00776

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

14. Diskussion med Matthew Baldwin, europeisk samordnare för trafiksäkerhet

* * *

21 januari 2020 kl. 9.00–12.30

15. Posttjänster i EU – redogörelse för en studie

Redogörelse för rådsordförandeskapets program

16. Besök av
– Kroatiens statssekreterare, Josip Bilaver, från ministeriet för sjöfart, transport och infrastruktur
– Kroatiens statssekreterare Frano Matušić från turistministeriet

21 januari 2020 kl. 14.30–15.30

17. Diskussion med de europeiska samordnarna för de Transeuropeiska transportnät-korridorerna (TEN-T):
– Kurt Bodewig, sjömotorvägar
– Matthias Ruete, ERTMS

21 januari 2020 kl. 15.30–16.15

*** Elektronisk omröstning ***

18. Elektronisk information om godstransporter

TRAN/9/01274

 

Föredragande:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

19. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

TRAN/9/01264

 

Föredragande:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

20. Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

TRAN/9/01263

 

Föredragande:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

21. Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn

TRAN/9/01265

 

Föredragande:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

22. Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU

TRAN/9/00014

 

Föredragande:

 

Sven Schulze (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

23. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00470

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

24. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00472

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

25. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

26. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

TRAN/9/01039

 

Föredragande av yttrande:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

27. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

TRAN/9/00848

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

28. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

TRAN/9/00846

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

29. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

TRAN/9/00838

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

30. Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget - flygledningstjänsten (Sesar)

TRAN/9/00779

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

31. Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail

TRAN/9/00764

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

32. Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (Clean Sky)

TRAN/9/00776

 

Föredragande av yttrande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

21 januari 2020 kl. 16.15–17.00

33. Diskussion med budgetutskottets föredragande, Pierre Larrouturou, om budgeten för 2021

34. Övriga frågor

35. Kommande sammanträden

         19–20 februari 2020 (Bryssel)

* * *

21 januari 2020 kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

36. Samordnarnas sammanträde

Se separat förslag till föredragningslista

Senaste uppdatering: 14 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy