PDF 199kWORD 345k

 

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2020)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 2. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 14.00 do 16.00 h

štvrtok 3. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

2. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h

S účasťou členov výboru TRAN na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         13. – 14. júla 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

5. Formálny začiatok hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

6. Nariadenie, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

* * *

***Hlasovanie na diaľku: prvé kolo – pozmeňujúce návrhy***

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy. Poslanci môžu posielať hlasovacie lístky do 11.30 h.

7. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

***Koniec hlasovania na diaľku***

2. septembra 2020 od 14.00 do 16.00 h

9. Vplyv ochorenia COVID-19 na európsku leteckú dopravu – výmena názorov s generálnym riaditeľom organizácie Eurocontrol Eamonnom Brennanom

10. Návrhy týkajúce sa bezpečnosti a interoperability železníc v rámci Eurotunela v súvislosti s brexitom – výklad Európskej komisie

11. Formálny začiatok záverečného hlasovania

* * *

***Hlasovanie na diaľku: druhé kolo – záverečné hlasovanie***

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy. Poslanci môžu posielať hlasovacie lístky do 17.00 h.

12. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         prijatie návrhu stanoviska

***Koniec hlasovania na diaľku***

* * *

3. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h

13. Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete (TEN-T)

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Spravodajca:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. september 2020, 12.00 h

14. Zriadenie Programu InvestEU

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

CULT, FEMM

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

15. Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

FEMM

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. september 2020, 18.00 h

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

         23. – 24. septembra 2020

Posledná úprava: 25. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia