PDF 191kWORD 344k

 

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2020)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 2 september 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 14.00–16.00

Torsdagen den 3 september 2020 kl. 9.00–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

2 september 2020 kl. 9.00–11.00

TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         13–14 juli 2020 PV – PE655.672v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Ansvarigt utskott:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Rådgivande utskott:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Behandling av ändringsförslag

5. Formellt inledande av omröstningar om ändringsförslag

6. Förordning om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin

TRAN/9/03367

***I 2020/0127(COD) COM(2020)0260 – C9-0186/2020

 

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

* * *

***Omröstning på distans: första omgången – ändringsförslag ***

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 11.30.

7. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Ansvarigt utskott:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Rådgivande utskott:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Antagande av ändringsförslag

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 - alla avsnitt

TRAN/9/03402

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE654.050v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET

Nikos Androulakis (S&D)

 

 

DEVE

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

EMPL

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE654.005v01-00

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

 

ITRE

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

 

IMCO

Leszek Miller (S&D)

PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

PA – PE653.814v01-00

 

AGRI

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00

 

PECH

Pierre Karleskind (Renew)

PA – PE654.071v01-00

 

CULT

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE655.780v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE

Karlo Ressler (PPE)

PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

 

AFCO

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

 

FEMM

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE655.750v01-00

 

PETI

 

 

 

         Antagande av budgetändringsförslag

Omröstningen på distans avslutas ***

2 september 2020 kl. 14.00–16.00

9. Covid-19-utbrottets inverkan på den europeiska flygtrafiken, diskussion med Eamonn Brennan, generaldirektör för Eurocontrol

10. Förslag om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet inom ramen för Eurotunneln i samband med brexit, presentation av Europeiska kommissionen

11. Formellt inledande av slutomröstning

* * *

***Omröstning på distans: andra omgången – slutomröstning***

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 17.00.

12. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

TRAN/9/02471

 2020/2018(INL) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

Ansvarigt utskott:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Rådgivande utskott:

 

ITRE*, TRAN*, CULT*, JURI*, LIBE*

 

         Antagande av förslag till yttrande

Omröstningen på distans avslutas ***

* * *

3 september 2020 kl. 9.00–11.00

13. Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

TRAN/9/02083

 2019/2192(INI) 

 

Föredragande:

 

Jens Gieseke (PPE)

PR – PE646.914v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 september 2020 kl. 12.00

14. Inrättande av InvestEU-programmet

TRAN/9/03158

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Tom Berendsen (PPE)

PA – PE653.989v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 

Rådgivande utskott:

 

EMPL, ENVI*, ITRE*, TRAN*, REGI

Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

 

CULT, FEMM

 

         Behandling av förslag till yttrande

15. Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

TRAN/9/03342

***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE653.990v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Rådgivande utskott:

 

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI

Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

 

FEMM

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 september 2020 kl. 18.00

16. Övriga frågor

17. Kommande sammanträden

         23–24 september 2020

Senaste uppdatering: 26 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy