Σχέδιο γνωμοδότησης - TRAN_PA(2022)738533Σχέδιο γνωμοδότησης
TRAN_PA(2022)738533

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
(2022/2147(INI))
Αξιολόγηση της νέας ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
Beata Mazurek

10.11.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: