Návrh správy - TRAN_PR(2006)378538Návrh správy
TRAN_PR(2006)378538

  NÁVRH SPRÁVY
  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov
  (KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajca: Luis de Grandes Pascual

  6.11.2006

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: