Σχέδιο έκθεσης - TRAN_PR(2011)456969Σχέδιο έκθεσης
TRAN_PR(2011)456969

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020
  (2010/2235(INI))
  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch

  8.2.2011

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: