Σχέδιο έκθεσης - TRAN_PR(2011)469845Σχέδιο έκθεσης
TRAN_PR(2011)469845

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον «Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»
(2011/2096(INI))
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής : Mathieu Grosch

23.8.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: