Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XVIII.   Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално подготовката, инициирането и протичането на обикновени и опростени процедури за преразглеждане на Договора;

2.   Прилагането на Договорите и оценката на тяхното действие;

3.   Институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза или за оттегляне от Съюза;

4.   Междуинституционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 148, параграф 2 от Правилника за дейността с оглед на одобрението им от Парламента;

5.   Единната избирателна процедура;

6.   Политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;

7.   Установяването на сериозно и системно нарушаване от държава членка на общите за държавите членки принципи;

8.   Тълкуването и прилагането на Правилника за дейността и предложения за неговото изменение.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация