Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ(1)
I.   Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά:

1. την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ): στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας·

2. τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης, τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της·

3. την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

4. την ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων με τρίτες χώρες μέσω προγραμμάτων ολοκληρωμένης συνεργασίας και αρωγής ή διεθνών συμφωνιών, όπως συμφωνίες σύνδεσης και εταιρικής σχέσης·

5. την έναρξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την προσχώρηση ευρωπαϊκών κρατών στην Ένωση·

6. το σύνολο της νομοθεσίας, του προγραμματισμού και των μέτρων ελέγχου των δράσεων που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη και του Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, καθώς και την και την πολιτική που τις διέπει·

7. τον έλεγχο και την παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), συγκεκριμένα δε όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ·

8. θέματα που άπτονται της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε τρίτες χώρες, και των αρχών του διεθνούς δικαίου·στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία οφείλει να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ του συνόλου των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων, βουλευτές άλλων επιτροπών και σωμάτων με αρμοδιότητες στον τομέα αυτό προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής·

9. τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και αντιπροσωπείες.

Η επιτροπή ασκεί πολιτική επίβλεψη και συντονίζει τις εργασίες των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και των επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας καθώς επίσης και τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών ad hoc και των αποστολών εκλογικών παρατηρητών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

(1)Καθορίστηκαν με απόφαση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014.
Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου