Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2021
EPUB 156kPDF 712k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
I.   An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Tá an coiste freagrach as beartas eachtrach an Aontais a chur chun cinn, a chur chun feidhme agus as faireachán a dhéanamh air maidir leis an méid seo a leanas:

1.   an comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) agus an comhbheartas slándála agus cosanta (CBSC); sa chomhthéacs seo tugann fochoiste um shlándáil agus um chosaint cúnamh don choiste;

2.   caidreamh le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an AE, le hEagraíocht na Náisiún Aontaithe agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile agus le tionóil idirpharlaiminteacha maidir le nithe a thagann faoina chúram;

3.   formhaoirseacht ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí;

4.   neartú an chaidrimh pholaitiúil le tríú tíortha trí chláir chuimsitheacha chomhair agus chúnaimh nó trí chomhaontuithe idirnáisiúnta ar nós comhaontuithe comhlachais agus comhpháirtíochta;

5.   caibidlíocht maidir le haontachas Stát Eorpach leis an Aontas a oscailt, faireachán a dhéanamh ar an gcaibidlíocht sin agus í a thabhairt chun críche;

6.   an reachtaíocht uile, na cláir uile agus grinnscrúdú uile ar ghníomhaíochtaí arna ndéanamh faoin Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an Duine, faoin Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht, faoin Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais, faoin Ionstraim lena gcuirtear le Cobhsaíocht agus le Síocháin agus faoin Ionstraim um Chomhpháirtíocht maidir le comhar le tríú tíortha; agus na bearta atá mar bhonn agus mar thaca acu;

7.   faireachán agus bearta leantacha a dhéanamh ar, inter alia, Bheartas Comharsanachta na hEorpa (BCE), go háirithe maidir le Tuarascálacha Bliantúla de chuid BCE faoi Dhul Chun Cinn;

8.   saincheisteanna a bhaineann leis an daonlathas, an smacht dlíthiúil, cearta an duine, lena n-áirítear cearta mionlach, i dtríú tíortha agus prionsabail an dlí idirnáisiúnta; sa chomhthéacs seo, tugann fochoiste um chearta an duine cúnamh don choiste, rud ba cheart a áirithiú go bhfuil comhtháthú idir beartais sheachtracha uile de chuid an Aontais agus a bheartas um chearta an duine; gan dochar do na rialacha iomchuí, iarrfar ar chomhaltaí ó choistí agus ó chomhlachtaí eile a bhfuil freagrachtaí sa réimse seo orthu freastal ar chruinnithe de chuid an fhochoiste;

9.   rannpháirtíocht na Parlaiminte i misin bhreathnadóireachta toghcháin, nuair is iomchuí i gcomhar le coistí agus toscaireachtaí iomchuí eile.

Comhordaíonn an coiste obair na gcoistí parlaiminteacha comhpháirteacha agus na gcoistí um chomhar parlaiminteach chomh maith le hobair na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha agus na dtoscaireachtaí ad hoc a thagann faoina réimse freagrachtaí agus cuireann sé formhaoirseacht pholaitiúil ar fáil dóibh.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 15 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais