Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
IV    Eelarvekomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;

2.   parlamendi eelarvealased õigused, s.o liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;

3.   parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;

4.   detsentraliseeritud asutuste eelarved;

5.   Euroopa Investeerimispanga finantstegevus, mis ei ole Euroopa majanduse juhtimise osa;

6.   Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;

7.   kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;

8.   jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 98 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;

9.   finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave