Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ(1)
VII.   Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για:

1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·

2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·

3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·

4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·

6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·

7. τον κοινωνικό διάλογο·

8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·

–   9. τις σχέσεις με:

–   το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
–   το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
–   το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
–   το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·

καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.

(1)Καθορίστηκαν με απόφαση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014.
Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου