Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
VIII.   Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

1.   Политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:

а) изменението на климата,
б) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума и опазването на биологичното разнообразие,
в) устойчивото развитие,
г) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
д) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
е) гражданската защита,
ж) Европейската агенция за околна среда,
з) Европейската агенция по химикалите;

2.   Общественото здраве, по-специално:

а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
б) фармацевтичните и козметичните продукти,
в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,
г) Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;

3.   Въпросите, свързани с безопасността на храните, включително по-специално:

а) етикетирането и безопасността на храните,
б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
в) Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.
(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност