Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
IX    Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   liidu tööstuspoliitika ja sellega seotud meetmete ning uute tehnoloogiate rakendamine, kaasa arvatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud meetmed;

2.   liidu teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika, mis hõlmab teadust ja tehnoloogiat ning uurimistulemuste levitamist ja kasutamist;

3.   Euroopa kosmosepoliitika;

4.   Teadusuuringute Ühiskeskuse, Euroopa Teadusnõukogu, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ja Võrdlusainete ja -mõõtmiste Instituudi tegevus ning JET, ITER ja muud selle valdkonna projektid;

5.   liidu energiapoliitika meetmed üldiselt ning energia siseturu rajamise ja toimimise kontekstis, mis hõlmavad meetmeid järgmistes valdkondades:

a)   energiavarustuse kindlus liidu;
b)   energiatõhususe ja energiasäästu edendamine ning uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamine;
c)   energiavõrkude vastastikuse sidumise ja energiatõhususe edendamine, sealhulgas üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine energeetika infrastruktuuri valdkonnas;

6.   Euratomi asutamisleping ja Euratomi Tarneagentuur; tuumaohutus, tuumajäätmete kõrvaldamine ja nende ladustamine;

7.   infoühiskond, infotehnoloogia ja sidevõrgud ja -teenused, kaasa arvatud tehnoloogilised ja turvaaspektid ning üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine telekommunikatsiooni infrastruktuuri valdkonnas ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) tegevus.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave