Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 2 : FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 54 : Initiativbetänkanden

1.   Ett utskott som har för avsikt att utarbeta ett betänkande som inte avser lagstiftning eller ett betänkande enligt artikel 46 eller 47 om ett ämne som hör till utskottets ansvarsområde, utan att något hänvisningsförfarande har ägt rum, får endast göra detta med ett i förväg inhämtat medgivande från talmanskonferensen.

Talmanskonferensen ska fatta beslut om en begäran om tillstånd att utarbeta ett betänkande enligt första stycket på grundval av tillämpningsföreskrifter som talmanskonferensen själv fastställer.

2.   Om talmanskonferensen avslår en sådan begäran om tillstånd, ska den motivera detta.

Om ämnet för betänkandet omfattas av parlamentets initiativrätt enligt artikel 46, får talmanskonferensen endast avslå en sådan begäran om tillstånd om villkoren i fördragen inte är uppfyllda.

3.   I de fall som avses i artiklarna 46 och 47 ska talmanskonferensen fatta ett beslut inom två månader.

4.   Resolutionsförslag som läggs fram för parlamentet ska behandlas i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 160. Ändringsförslag till dessa texter och begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning ska behandlas i kammaren endast om de har lagts fram antingen av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av ledamöterna. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 181.3. Artikel 190 ska tillämpas på utskottets resolutionsförslag och ändringsförslag till detta. Artikel 190 ska också tillämpas på den enda omröstningen om ett alternativt förslag till resolution.

5.   Punkt 4 ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas enligt den initiativrätt som avses i artikel 46 eller 47 eller när betänkandet har godkänts som strategiskt betänkande (1).

(1) Se talmanskonferensens relevanta beslut.
Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy