Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 56 : Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

1.   Εφόσον η επιτροπή στην οποία αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή επιθυμεί να κοινοποιήσει τις απόψεις της στην επιτροπή που αρχικά επελήφθη του ζητήματος, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 210 παράγραφος 2, να ορισθεί η μία ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η άλλη ως γνωμοδοτική.

Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης ένα από τα μέλη της ή ένα μόνιμο αναπληρωτή ή να διαβιβάσει τις απόψεις της υπό μορφή επιστολής εκ μέρους του προέδρου της.

2.   Όταν η γνωμοδότηση αφορά πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης, αποτελείται από προτάσεις τροποποίησης του κειμένου το οποίο έχει παραπεμφθεί σε επιτροπή, συνοδευόμενες, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του συντάκτη τους και δεν αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας. Εν ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει σύντομη γραπτή αιτιολόγηση για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Η ως άνω σύντομη γραπτή αιτιολόγηση καταρτίζεται με ευθύνη του εισηγητή της γνωμοδότησης.

Όταν η γνωμοδότηση δεν αφορά πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης, αποτελείται από προτάσεις για τμήματα της πρότασης ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή προτάσεις.

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικώς ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας της γνωμοδοτικής επιτροπής.

3.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να υποβάλει τη γνωμοδότησή της, ούτως ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Η τελευταία γνωστοποιεί πάραυτα στις γνωμοδοτικές επιτροπές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει πόρισμα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

4.   Εναλλακτικά, η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παρουσιάσει τη θέση της υπό μορφή τροπολογιών που υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μετά την έγκρισή τους. Αυτές οι τροπολογίες υποβάλλονται από τον πρόεδρο ή τον εισηγητή εκ μέρους της γνωμοδοτικής επιτροπής.

5.   Η γνωμοδοτική επιτροπή καταθέτει τις τροπολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εντός της προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

6.   Όλες οι γνωμοδοτήσεις και τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή επισυνάπτονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής.

7.   Οι κατά την έννοια του παρόντος άρθρου γνωμοδοτικές επιτροπές δεν μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες προς εξέταση από το Κοινοβούλιο.

8.   Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της γνωμοδοτικής επιτροπής καλούνται να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής με συμβουλευτική ψήφο, εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές άπτονται του κοινού ζητήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου