Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 57 : Procedure med associerede udvalg

1.   Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 211, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs kompetence, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs kompetence, finder artikel 56 anvendelse med følgende supplerende bestemmelser:

-   tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg

-   ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag

-   de berørte formænd og ordførere er forpligtet af princippet om et godt og loyalt samarbejde; de skal i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer for deres samarbejde. I tilfælde af uenighed om kompetenceafgrænsningen forelægges spørgsmålet på foranledning af et af de berørte udvalg for Formandskonferencen; Formandskonferencen kan tage stilling til spørgsmålet om kompetencefordelingen eller bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 58, skal finde anvendelse; den træffer afgørelse efter den procedure og inden for den frist, som er fastsat i artikel 211

-   det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence; hvis det korresponderende udvalg tilsidesætter det associerede udvalgs enekompetence, kan det associerede udvalg indgive ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet; hvis et korresponderende udvalg ikke vedtager ændringsforslag vedrørende spørgsmål, som henhører under det korresponderende udvalgs og et associeret udvalgs delte kompetence, kan det associerede udvalg indgive disse ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet

-   såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.

En afgørelse truffet af Formandskonferencen om at anvende proceduren med associerede udvalg finder anvendelse på alle stadier af den pågældende procedure.

Rettigheder forbundet med status som "kompetent udvalg" udøves af det korresponderende udvalg. I udøvelsen af disse rettigheder skal det korresponderende udvalg respektere det associerede udvalgs prærogativer, særlig forpligtelsen til loyalt samarbejde vedrørende tidsplanen og det associerede udvalgs ret til at bestemme, hvilke ændringsforslag inden for dets enekompetence, der skal forelægges Parlamentet.

2.   Proceduren i nærværende artikel finder ikke anvendelse i forbindelse med henstillinger, der vedtages af det kompetente udvalg i henhold til artikel 105.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik