Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 2 : AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 57 : Nós imeachta coiste comhlachaithe

1.   I gcás ina ndéanfar ceist inniúlachta a tharchur chuig Comhdháil na nUachtarán de bhun Riail 211, agus go measann Comhdháil na nUachtarán, ar bhonn Iarscríbhinn VI, go dtagann an t-ábhar, ar bhonn comhionann beagnach, faoi réim inniúlacht dhá choiste nó níos mó nó go dtagann codanna éagsúla den ábhar faoi réim inniúlacht dhá choiste nó níos mó, beidh feidhm ag Riail 56 agus na forálacha breise seo a leanas ag gabháil léi:

-   comhaontóidh na coistí lena mbaineann an tráthchlár go comhpháirteach;

-   coimeádfaidh na rapóirtéirí lena mbaineann a chéile ar an eolas agus féachfaidh siad le teacht ar chomhaontú faoi na téacsanna a chuirfidh siad mar thogra chuig a gcoistí agus faoina seasamh maidir le leasuithe;

-   tá na Cathaoirligh agus na rapóirtéirí lena mbaineann faoi cheangal ag prionsabal an tá na Cathaoirligh agus na rapóirtéirí lena mbaineann faoi cheangal ag prionsabal an dea-chomhair agus an chomhair dhílis; déanfaidh siad réimsí den téacs a thagann faoi réim a n-inniúlachta eisiaiche nó comhroinnte a chéannú go comhpháirteach agus tiocfaidh siad ar chomhaontú maidir leis na socruithe beachta dá gcomhar; i gcás easaontas maidir le teorainneacha a n-inniúlachtaí, déanfar an t-ábhar, ar iarraidh ó cheann amháin de na coistí lena mbaineann, a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán; féadfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh a dhéanamh faoi cheist na n- inniúlachtaí faoi seach nó féadfaidh sí a chinneadh go mbeidh feidhm ag an nós imeachta comhchoiste faoi Riail 58; glacfaidh sí a cinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta agus laistigh den spriocdháta a leagtar amach i Riail 211;

-   glacfaidh an coiste freagrach, gan vótáil, le leasuithe ó choiste comhlachaithe i gcás ina mbainfidh siad le nithe a thagann faoi inniúlacht eisiach an choiste chomhlachaithe sin; má mhainníonn an coiste freagrach inniúlacht eisiach an choiste chomhlachaithe a urramú, féadfaidh an coiste comhlachaithe sin leasuithe a chur síos go díreach i suí iomlánach; más rud é, maidir le leasuithe ar nithe a thagann faoi réim inniúlacht chomhroinnte an choiste fhreagraigh agus coiste chomhlachaithe, nach nglacfaidh an coiste freagrach na leasuithe sin, féadfaidh an coiste comhlachaithe na leasuithe sin a chur síos go díreach i suí iomlánach;

-   i gcás nós imeachta idir-réitigh i ndáil leis an togra, beidh rapóirtéir aon choiste chomhlachaithe san áireamh i dtoscaireacht na Parlaiminte.

Maidir le cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán chun an nós imeachta coiste comhlachaithe a chur i bhfeidhm, tá feidhm aige ag gach céim den nós imeachta i dtrácht.

Is é an coiste ceannais a fheidhmíonn na cearta a ghabhann le stádas mar "coiste freagrach". Le linn na cearta sin a fheidhmiú, ní mór don choiste ceannais aird chuí a thabhairt ar shainchumais an choiste chomhlachaithe. Go háirithe, ní mór don choiste ceannais an oibleagáid a chomhlíonadh a bhaineann le hurramú phrionsabal an chomhair dhílis i dtaca leis an tráthchlár agus ní mór dó urraim a thabhairt do cheart an choiste chomhlachaithe chun cinneadh a dhéanamh maidir leis na leasuithe a chuirtear isteach i suí iomlánach agus a thagann faoi réim a inniúlachta eisiataí.

2.   Ní bheidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar síos sa Riail seo maidir leis na moltaí a bheidh le glacadh ag an gcoiste freagrach faoi Riail 105.

An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais