Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
2 SKYRIUS : PROCEDŪRA KOMITETE

57 straipsnis : Susijusių komitetų procedūra

1.   Kai, remiantis 211 straipsniu, klausimas dėl kompetencijos perduodamas Pirmininkų sueigai ir Pirmininkų sueiga, remdamasi VI priedu, mano, kad klausimas beveik vienodai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, ar kad skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, taikomas 56 straipsnis ir šios papildomos nuostatos:

-   darbo grafikas sudaromas bendru atitinkamų komitetų susitarimu;

-   pranešėjai ir nuomonės referentai vienas kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas iš jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

-   atitinkami komitetų pirmininkai, pranešėjai ir nuomonės referentai laikosi gero ir atviro bendradarbiavimo principo; jie kartu nustato jų išimtinei arba pasidalijamajai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo metodų; jei nesutariama dėl kompetencijos ribų, vienam iš nesutariančių komitetų paprašius, klausimas pateikiamas Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos; Pirmininkų sueiga gali nuspręsti dėl atitinkamų kompetencijos sričių arba nuspręsti, kad pagal 58 straipsnį taikoma bendra komitetų procedūra; ji savo sprendimą priima laikydamasi 211 straipsnyje nustatytos tvarkos ir terminų;

-   atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai; jei atsakingas komitetas neatsižvelgia į susijusio komiteto išimtinę kompetenciją, susijęs komitetas gali teikti pakeitimus tiesiogiai Parlamentui; jei atsakingas komitetas nepriima pakeitimų tais klausimais, kurie priklauso pasidalijamajai atsakingo komiteto ir susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tuos pakeitimus tiesiogiai Parlamentui;

-   jeigu dėl pasiūlymo vyksta taikinimo procedūra, Parlamento delegacijoje turi dalyvauti visų susijusių komitetų pranešėjai ir nuomonės referentai.

Pirmininkų sueigos sprendimas taikyti susijusių komitetų procedūrą taikomas visomis tos procedūros stadijomis.

Atsakingo komiteto teises įgyvendina vadovaujantis komitetas. Įgyvendindamas tas teises, jis turi atsižvelgti į susijusio komiteto prerogatyvas, būtent į pareigą sąžiningai bendradarbiauti sudarant darbo grafiką ir į susijusio komiteto teisę spręsti dėl pakeitimų, teikiamų Parlamentui, kurie priklauso išimtinei jo kompetencijai.

2.   Šiame straipsnyje nustatyta tvarka netaikoma rekomendacijoms, kurios turi būti priimtos atsakingo komiteto pagal 105 straipsnį.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika